PRIVAATSUSPOLIITIKA


1 OSAPOOLED
RentRem24 OÜ, registrikood: 16534494, aadress: Vahepere 5-13, 13516
ja
Ostja

2 VARUOSADE TELLIMINE
2.1 Müüja müüb autovaruosasid Ostjale vastavalt kinnitatud tellimustele, Ostja võtab kauba vastu ja tasub selle eest, Kindlustusandja vastutab Müüja ees solidaarvastutusena Ostjaga.
2.2 Ostja esitab Müüjale (vähemalt üldiselt - elektrooniliselt) vajalike varuosade tellimuse läbi RentRem24 OÜ elektroonilise tellimiskeskuse (order.remosad.ee).
2.3 Ettemaksu kohaldamine iga tellimuse kinnitamisel on Müüja äranägemisel.

3 VARUOSADE KOHALETOIMETAMINE
3.1 Müüja toimetab varuosad Ostja aadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.2 Kuigi Müüja võtab mõistlikke samme kinnitatud tellimuses sätestatud kohaletoimetamise kuupäeva täitmiseks, on see indikatiivne. Pooled leppisid kokku, et kohaletoimetamise tähtaja ületamine ei ole lepingu rikkumine.
3.3 Ostja on kohustatud varuosasid nende vastuvõtmisel kontrollima. Ostja võib tugineda kauba kogusele ja/või kontrollimisel mõistlikult tuvastatavatele vigadele ainult siis, kui mittevastavus on kirjalikult fikseeritud Müüja esindaja juuresolekul varuosade vastuvõtmisel. Ostja kontrollib akude kestvust 24 tunni jooksul pärast vastuvõtmist ja teavitab Müüjat mittevastavusest sama aja jooksul. Hilisemaid kaebusi ei arvestata.
3.4 Ostja kinnitab varuosade vastuvõtmist kirjalikult, sealhulgas allkirjastades saatelehe, Müüja esindaja nõudmisel. Varuosade vastuvõtmise fakti võib kinnitada ka Ostja allkiri Müüja mobiilsel elektroonilisel terminalil. Kaup toimetatakse muuhulgas kohale postkasti, kui Ostja ei ole kohal, ja kohaletoimetamise tõendamiseks tehakse foto.
3.5 Kui kohaletoimetatud varuosadel on peidetud defekte, mida ei saa visuaalselt tuvastada, peab Ostja Müüjat sellistest defektidest teavitama kahe (2) tööpäeva jooksul pärast seda, kui Ostja sai või oleks pidanud saama defektidest teada. Sellisel juhul peab Ostja selgelt identifitseerima varuosa ja kirjeldama selle mittevastavust ning esitama asjakohased tõendid. Kokkulepitud tellimuse rikkumisega esitatud kaebusi ei rahuldata.
3.6 Kui Ostja ei võta tellitud ja nõuetele vastavaid varuosasid vastu, on Müüjal õigus kinnitatud tellimusest taganeda ja nõuda Ostjalt leppetrahvi kinnitatud tellimuse väärtuse 50% ulatuses 30 päeva jooksul.
3.7 Nõuetele vastavate varuosade Müüjale tagastamine nõuab poolte vahel erikokkulepet. Elektri- ja elektroonikaga seotud tooteid ei saa tagastada. Müüja nõustub üldjuhul tagastama varuosad, mis toimetati Ostjale kohale mujalt kui Müüja laost, tingimusel, et Ostja maksab Müüjale leppetrahvi kinnitatud tellimuse väärtuse 50% ulatuses ja tagastatav varuosa on kahjustamata, kasutamata, puhas ja pakend on terve.

4 MAKSMINE
4.1 Ostja peab varuosade eest tasuma neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates kohaletoimetamise kuupäevast, kui kinnitatud tellimuses ei ole märgitud teisiti.
4.2 Müüja võib Ostja maksekohustustega seotud arved esitada elektrooniliselt. Arve mittesaamine ei vabasta Ostjat maksekohustusest.
4.3 Varuosade eest maksmise päevaks loetakse päev, mil raha on kantud Müüja pangakontole.
4.4 Kui Ostja ei täida kokkulepitud maksetähtaega, maksab Ostja Müüjale viivist 0,1% tasumata summast iga viivitatud kalendripäeva eest.
4.5 Kui Ostjal on võlgnevus, on Müüjal õigus, ilma Ostjat sellest eelnevalt teavitamata, võlg kolmandale osapoolele üle anda ja/või pöörduda kolmanda osapoole poole, et saada teenuseid, mis on muuhulgas seotud võla sissenõudmise ja/või kohtus (vahekohtus) esindamise ja/või kohtulahendi (vahekohtu otsuse) täitmisega. Sel juhul peab Ostja muu hulgas, Müüja esitatud arve ja/või kohtulahendi (vahekohtu otsuse) alusel, hüvitama Müüjale kõik kulud ja kahjud, mis Müüjal on tekkinud ja/või võivad tekkida seoses kolmanda osapoole poolt selles lepingupunktis sätestatud teenuste osutamisega.

5 ESINDUSÕIGUS
5.1 Müüja võib eeldada, et Ostja nimel tegutsevatel füüsilistel isikutel on vajalik esindusõigus varuosade tellimiseks, lepingu tingimuste läbirääkimiseks, varuosade vastuvõtmiseks ja muude Ostja majandustegevuseks vajalike tehingute tegemiseks.
5.2 Kui varuosad toimetatakse Ostjale kohale Ostja määratud kohta, peab Ostja tagama, et määratud kohaletoimetamiskohas on kohal isik, kellel on volitused kaupade vastuvõtmiseks. Müüjal on õigus üle anda varuosad igale isikule, kes, ilma Ostja volituseta, nõustub kaupu Ostja nimel vastu võtma Ostja määratud kohaletoimetamiskohas. Sel juhul loetakse, et kaup on tarnitud ja Ostja on selle vastu võtnud.

6 OMANDIRESERVATSIOON
6.1 Varuosade omandiõigus kuulub Müüjale kuni Ostja on varuosade eest täielikult tasunud.
6.2 Ostja on kohustatud selgelt märgistama kauba, millele kehtib omandireservatsioon, ja teavitama oma võlausaldajaid ja muid asjassepuutuvaid isikuid, sealhulgas üürileandjat, Müüja omandireservatsioonist.

7 VAIDLUSTE LAHENDAMINE
7.1 Pooltevahelistele (Müüja/Ostja, Müüja/Käendaja) õigussuhetele kohaldatakse Eesti materiaalõigust.
7.2 Kõik vaidlused Müüja ja Ostja vahel lahendatakse, olenevalt nõude esitaja valikust, kas Harju Maakohtus või Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus vastavalt selle reeglite kiirmenetluse korrale. Kui nõue esitatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtusse, toimub vahekohtumenetlus Tallinnas ja menetluskeel on eesti keel.
7.3 Kõik vaidlused, mis tekivad Müüja ja Käendaja vahel seoses lepinguga, lahendatakse lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus vastavalt selle reeglite kiirmenetluse korrale. Vahekohtumenetluse koht on Tallinn ja menetluskeel on eesti keel.

8 KÄENDUS
8.1 Käendaja kohustub vastutama Müüja ees kõigi Ostja kohustuste (sh lisakohustuste) täitmise eest, mis tulenevad Müüja ja Ostja vahel sõlmitud müügilepingust, mille tingimused on sätestatud selles lepingudokumendis. Ostja ja Käendaja vastutavad Müüja ees solidaarvastutusena.
8.2 Käendaja vastutuse maksimaalne suurus on 7 000 eurot (seitse tuhat eurot). Käendaja kinnitab, et ta on mõistlikult ette näinud ostja kohustuste rikkumisest tuleneva võimaliku kahju ulatuse.
8.3 Lepinguõiguse seaduse § 149 lõike 2 kohaselt lepivad pooled kokku, et käenduslepingu eesmärk on samuti pakkuda Müüjale turvalisust juhul, kui Ostja esitab vastuväite. Sellise käenduslepingu eesmärgi arvestamisel ei saa Käendaja esitada Müüja nõudele vastuväidet, nt Ostja kohustuste aegumise või vähendamise tõttu likvideerimis- või pankrotimenetluses.
8.4 Müüjal on õigus esitada nõue Käendajale viivitamatult, ilma et oleks eelnevalt esitanud nõude Ostjale. Käendaja on kohustatud täitma Ostja müügilepingust tulenevad tasumata kohustused Müüja ees hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul pärast vastava nõude esitamist Müüja poolt Käendajale.

9 LÕPPSÄTTED
9.1 See lepingudokument sätestab kõik lepingutingimused, mistõttu ei loeta poolte vahelisi varasemaid tahteavaldusi või kokkuleppeid lepingu osaks (välistusklausel). Poolte varasem käitumine ei oma lepingu suhtes mingit tähendust.
9.2 Kõik teated, tellimused ja tellimuse kinnitused, nõuded, taotlused, teavitused, nõusolekud, arved ja muu oluline teave tuleb saata teisele poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post) lepingudokumendi esimesel leheküljel toodud e-posti aadressile. Pool vastutab oma kontaktandmete täpsuse ja toimimise eest ning kohustub tagama, et eespool nimetatud kontaktandmetele saadetud teated on poolele kättesaadavad.
9.3 Teated loetakse kehtivaks nende kättesaamisest. E-postiga saadetud teade loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
9.4 Pooled kohustuvad järgima kõiki isikuandmete kaitset käsitlevaid kohaldatavaid seadusi ja määrusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus – GDPR)) seoses isikuandmete töötlemisega vastava poole poolt. Pooled kohustuvad sõlmima kõik vajalikud andmetöötluslepingud, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist seoses käesoleva lepinguga.
9.5 Ostja garanteerib siinjuures, et ta järgib rangelt EL-i kehtestatud sanktsioone (eriti määrused 883/2014 ja 269/2014), sealhulgas ei tee edasimüüki ega kohaletoimetamisi sanktsioneeritud riikidesse. See hõlmab selliseid riike nagu Kuuba, Ukraina Krimmi piirkond, niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariigid, Iraan, Põhja-Korea, Venemaa, Valgevene, Süüria; nimekiri ei ole ammendav.

Kui Ostja rikub seda kohustust, ei kanna Müüja selle eest vastutust.